Billy R Hammond, Lisa M Renzi-Hammond, John Buch ve Derek Nankivil

 

Giriş

Toplam görme deneyimimiz karmaşık ve mutlifaktöriyeldir. Yüksek kontrastlı Snellen görme keskinliği, toplam görme deneyiminin küçük tek bir parçası hakkında bilgi sağlamaktadır. Her ne kadar bir klinik ortamında en sık kullanılan ölçü birimi olsa da, görme keskinliği, görme sisteminin karşı karşıya kaldığı gerçek dünyadaki görevlerin dinamizmine çok az benzerlik göstermektedir.1 Bir bireyin genel görme memnuniyet düzeyini daha iyi tanımlayabilmek için, uzaysal farkındalık, ayırt etme etkinliği ve görsel süreklilik gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.2 Ayrıca, ve özellikle de kontakt lens (KL) kullanıcıları için, toplam görsel konfor deneyiminin hem görsel hem de fiziksel duyumların toplamı olduğu da bilinmelidir.3 Bu makalede, görsel performansın kilit ölçütleri, gerçek dünyadaki genel memnuniyete nasıl katkıda bulundukları gözden geçirilmekte ve bu deneyimin kırma kusurunu düzeltici lens tasarımlarından etkilenip etkilenmediği tartışılmaktadır.

 

Anahtar Noktalar

 1. Görme keskinliği toplam görme deneyiminin küçük tek bir parçasını tanımlamaktadır.
 2. Kontrast duyarlılık fonksiyonu, görme keskinliğindeki değişikliklere göre bazı oküler patolojilerde daha önce görülen anlamlı kayıplarla, görme performansını daha iyi tanımlamaktadır.
 3. Işığın filtrelenmesinden etkilenebilen görme performansının ölçümleri şunları içermektedir: fizyolojik kamaşma, konforsuzluk yaratan kamaşma (gözü kısma yanıtı), fotostres iyileşme süresi, kromatik kontrast ve görme aralığı.
 4. Gerçek dünya koşullarında ışığın filtrelenmesi, uzaktaki nesnelerin ayırt edilmesi veya güneşe bağlı kamaşma varlığında araba kullanma gibi durumlarda belirgin farklar oluşturabilir.
 5. Görme performansı ölçümleri, fotokromik camlarla şeffaf gözlük camlarına göre belirgin bir şekilde daha iyidir. Aynı şeyi yapan, ışığa göre yanıt veren kontakt lenslerle de aynı sonucun görülme olasılığı mevcuttur.

 

Görme performansının temel ölçütleri

 • Görme keskinliği

Ölçümü kolay olmakla birlikte, görme keskinliği, genellikle yüksek aydınlatma koşulları altında yüksek kontrastlı bir hedefle gerçekleştirilen statik bir görme ölçümüdür. Gerçek dünya ise çok daha dinamiktir, ve gözün sürekli değişen aydınlık ve kontrast koşulları altında, çok çeşitli uzaysal frekansları olan hedeflere odaklanması beklenmektedir. Ayrıca, genel görme performansını etkileyebilecek bir dizi faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında gözyaşı filminin kalitesi, pupil boyutuyla değişen yüksek sıralı aberasyonlar ve bir sahnenin unsurlarını işlerken beynin üstlendiği roller bulunmaktadır. Bu değişkenler göz önüne alındığında, görme keskinlikleri benzer olan iki hastanın görmeleriyle ilgili genel memnuniyet deneyimlerini çok farklı olarak bildirmiş olmalarıyla karşılaşmamız çok da nadir değildir.

 • Kontrast Duyarlılık Fonksiyonu

Görme keskinliğinin ötesinde görme kalitesini tanımlamak için, kontrast duyarlılık fonksiyonu (CSF) ölçülebilir. Bu, deneğe hem kontrastı hem de uzaysal frekansı değişen görsel hedefler sunularak elde edilir. Her uyaran için tespit eşiği not edilir. Bu veriler CSF eğrisinin çizilebilmesine imkan sağlar4 ve sonuç eğrisinin altındaki alanın, algılanabilen toplam görsel “uzayı” tanımladığı söylenir.5 Daha iyi bir uzaysal görme, CSF eğrisi altında daha büyük bir alan ile temsil edilir. Görme keskinliğinin görme performansını açıklamasındaki kısıtlılığı Şekil 1'de gösterilmiş olup, görme keskinliği, CSF'nin sadece tek bir uç noktasını temsil etmektedir. Bu nedenle de, CSF'in günlük fonksiyonel görmeyle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.6-8 Görme keskinliği ile CSF arasındaki farklılıklar, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi birçok durumda gösterilebilmektedir; şöyle ki, görme keskinliği anlamlı ölçüde azalmadan önce CSF'de belirgin kayıp görülebilir.5

 

Toplam Görme Deneyiminin Ölçümü
Şekil 1: Kontrast duyarlılık fonksiyonu (LC VA = düşük kontrast görme keskinliği, HC VA = yüksek kontrast görme keskinliği, cpd: cycle per degree)

 

Bir araştırma ortamında CSF testi deneyimli teknisyenler gerektirmektedir; tekrarlıdır ve zaman almaktadır. Bununla birlikte, CSF testindeki son gelişmeler işlem süresinde önemli oranda kısalmaya imkan sağlamıştır. Bilgisayar donanımlı bir yaklaşımla, CSF’in genel fonksiyonel formu hakkında önceden edinilmiş bilgiler deney sırasında elde edilen bilgilere aktarılarak CSF tespiti hızlandırılabilmektedir. CSF’in parametrelerinin tespitiyle, tek bir uzaysal frekanstan elde edilen sonuç, tüm frekanslardaki tahminlerin belirlenmesine yardımcı olur.9 CSF tayini için geleneksel yöntemler 30-60 dakika sürebilir. Hızlı CSF (qCSF) yöntemi, geleneksel testlerle karşılaştırıldığında sadece on dakika hatta daha kısa sürede sonuç vermektedir.9

CSF’nin günlük fonksiyonel görmeyle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.6-8 Bir dizi uzaysal frekans üzerinden görme performansı ölçülerek, CSF, veya daha spesifik olarak CSF eğrisi altındaki alanın, görme performansındaki değişikliklere karşı çok hassas olduğu bulunmuştur.10 Örneğin, CSF eğrisi altındaki alanın, 60'lı, 70'li ve 80'li yaşlardaki kişilerde 0.31, 0.48 ve 0.57 log birim azaldığı gösterilmiştir.11 Ayrıca, katarakt ameliyatı sonrası görülen görme keskinliğindeki anlamlı artış, beş hastada ortalama 0.53 log birimlik bir artışa karşılık gelmiştir.12 Görme performansındaki değişiklikleri belirlemede hızlı CSF (qCSF) yönteminin performansını değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, Hou ve ark. literatürde, log CSF altındaki alandaki 0.1, 0.30 ve 0.45 log birimlik değişikliklerin, klinik popülasyonlarda hafif, orta ve büyük CSF değişikliklerine karşılık geldiğinin öne sürüldüğünü belirtmiştir.

qCSF yöntemi, oküler patolojilerin değerlendirilmesi ve izlenmesinin yanı sıra, kontakt lenslerin performansındaki farklılıkların değerlendirilmesi amacıyla da kullanılmıştır. ACUVUE® OASYS 1-Day kontakt lensleri ile, hem ACUVUE® OASYS 2-haftalık kontakt lenslerine (negatif kontrol), hem de +0.25D’lik ACUVUE® OASYS 1-Day kontakt lenslerine (pozitif kontrol) göre, bakış hattında CSF eğrisi altındaki alanda %14-30’luk bir artış olduğu bulunmuştur.13

 

Görme Sistemi

Görme sistemi karmaşıktır ve toplam görme deneyimini etkileyebilecek çeşitli değişkenler içermektedir. Beynin sinirsel bir işlemle, önceden öğrenilmiş bilgilere dayanarak bir sahnedeki boşlukları doldurabildiğinden söz edilmişti. Gözün içinde, sferik ve astigmatik kusurların tam olarak düzeltilmesinin ötesinde, yüksek sıralı aberasyonlar da görme kalitesini etkilemektedir. Koma, sferik aberasyon ve trefoil gibi yüksek sıralı aberasyonların büyüklükleri pupil boyutuna göre değişkenlik göstermekle birlikte, aynı zamanda sırasıyla, aydınlatma düzeyi, akomodasyon, yaş ve refraksiyona göre de değişmektedir. Optik sistemin ilk arayüzeyi olan hava ile beraber gözyaşı filminin kalitesi de çok önemlidir; gözyaşı filmini destabilize edici etkileri olduğu bilinen kontakt lenslerin de eklenmesi nedeniyle KL kullanıcılarında buna daha da fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.14

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, ışığın görme sisteminin içindeki saçılımıyla ilgilidir. Kamaşma ve halolar, ışığın gözün içinde daha ileri saçılımıyla ortaya çıkarlar. Genel olarak, ışık saçılması, ışığın oküler ortamdaki lokal düzensizliklerle etkileşime girerek yörüngesinden sapmasıdır. Refraktif durumla ilişkili olmayan intraoküler saçılma, özellikle parlak ışık kaynakları veya yansımaları içeren sahneleri gözlemlerken retinadaki görüntü kontrastını önemli ölçüde bozabilir.15 Bazı oküler patolojilerin görme performansını bozan etkilerine benzer şekilde, intraoküler saçılımın etkileri, her zaman sadece görme keskinliğiyle iyi ölçülemez. Bu da farklı ölçümlerin gerekli olduğunu öne sürmektedir.16

Bu istenmeyen etkilerin bazılarının iyileştirilmesi için, genel aydınlatmayı veya spesifik dalga boylarını azaltma amacıyla filtrelerin kullanılması yararlı olabilir. Peki o zaman seçici ışık filtrelemesinden etkilenebilecek görme performans ölçütleri neler olacaktır?

 

Işığın filtrelenmesinden etkilenen görme performansının kilit ölçütleri

 • Kamaşma

Parlaklık veya parlaklık oranları adaptasyon durumuna bağlı olarak aşırı yüksek olduğunda kamaşma meydana gelir. Kamaşma, hem kontrast duyarlılığını17 hem de yüksek ve düşük kontrast keskinliğini azaltır.18 Amerikan Ulusal Ofis Aydınlatma Standart Uygulamaları (ANSI/IES RP-1-12) tarafından iki tipe ayrılmıştır: “fizyolojik” kamaşma olarak adlandırılan görmede geçici bir azalma ve “konforsuzluk yaratan” kamaşma olarak adlandırılan ışığın yol açtığı geçici bir irritasyon. Kamaşmaya tepki olarak bir miktar rahatsızlık hissedilmesi yaygındır, ve pupil konstriksiyonu ve gözlerin kısılmasına ek olarak gözler kamaşma kaynağından uzak tutmaya çalışılıp başka yöne çevirilir. Tipik örnekler arasında aydınlık bir günde gözü güneşten koruyabilmek için önünde bir siper oluşturulması veya gece araba kullanırken gözleri gelen far ışığından kaçırmak sayılabilir (Şekil 2). Güneş gözlükleri gibi filtrelerin kullanımı parlaklık oranını değiştirmese de, retinal illüminasyon genel olarak azaldığından görsel konfor artar. Spektral filtreleme her iki kamaşma türüne de yardımcı olur: fizyolojik kamaşmada toleransı arttırarak ve konforsuzluk yaratan kamaşmada konforlu görme bant genişliğini arttırarak (Tablo 1).

Şekil 2: Kamaşma kaynağı örnekleri, güneş ışığı ve araba farları
Şekil 2: Kamaşma kaynağı örnekleri, güneş ışığı ve araba farları

Şekil 2: Kamaşma kaynağı örnekleri, güneş ışığı ve araba farları

 

 • Gözün kısılması

Aşırı ışıkla karşılaştığımızda, gözlerimizi kısarak göze giren rahatsız edici ışığı azaltmaya ve dengelemeye çalışırız. Günlük yaşantımızda, gözlerin uzun süreli olarak kısılmasının gerekmesi durumunda gözlerde yorgunluk ve rahatsızlık hissi oluşur. Kamaşmanın, orbicularis oculi kasının kasılması ile beraber göz kapağının kısılma tepkisine neden olduğu gösterilmiştir.19,20 Kamaşmanın kaynağına verilen bu tepki, bu gibi durumlarda bildirilmiş olan rahatsızlık ve yorgunluk hislerine dahil edilmektedir.3,19 Araştırmalarda, göz kısma tepkisi farklı ışık kaynaklarına verilen reaksiyonun ölçülmesi amacıyla kullanılabilir. Gözü kısmanın aşırı ışığa tepki olarak oluştuğu göz önüne alındığında, spektral filtrelerin kullanılmasının cevabın büyüklüğünü azaltmaya yardımcı olacağı fikri makul gelmektedir.

 • Işık dağılmaları / halolar

Disfotopsi; halo, ışık dağılması veya kamaşmanın varlığı olarak tanımlanmaktadır (Şekil 3). Genellikle psödofaklarda veya LASIK sonrası rapor edilmektedir. Gözdeki yaşa bağlı değişiklikler göz içi ışık saçılımını ve buna bağlı olarak disfotopsi insidansını arttırır. Görme bozukluğu olan ve olmayan sürücülerin görme performanslarını araştıran Ortiz ve arkadaşları, patolojisi olan sürücülerde kamaşma hissinin artmış olduğunu ve merkezdeki kaynağı çevreleyen periferik ışıkları tespit etme kapasitelerini önemli ölçüde azaltan merkezi ışıklar etrafında daha büyük haloları algıladıklarını bulmuşlardır.21 Görme performansındaki bu bozulmanın yayaların ve yol işaretlerinin görülmesinde sorunlara yol açabileceği, dolayısıyla trafikte bir risk faktörü olduğu düşünülmüştür. Işık saçılımı ve kamaşma ile arasındaki ilişki göz önüne alındığında, yine ışık dağılmaları ve halo algılarının spektral filtreler kullanılarak azaltılabileceğini düşünmek olasıdır.

Şekil 3: Araba farlarıyla görülen ışık dağılması örneği
Şekil 3: Araba farlarıyla görülen ışık dağılması örneği

 • Kromatik kontrast

Yalnızca parlaklığın değiştiği siyah beyaz bir sahneyi hayal edin. Bu, akromatik kontrasta bir örnektir. Renkli bir sahnede ise, hem uzaysal (uzaysal kromatik contrast), hem de zaman içinde (geçici kromatik contrast) ortaya çıkabilecek kromatisitedeki farklılıklar bulunacaktır (Şekil 4).22 Şekildeki sahneyi düşündüğümüzde, uzaysal kontrast ağaçlardaki yaprakların farklı renkleri arasında değişkenlik gösterirken, geçici kromatik kontrast ortamdaki ışık gün boyunca değiştikçe bu renklerin ayrımını zaman içinde değiştirebilir. Kromatik CSF'in çizilmesi, düşük uzaysal frekanslarda, kromatik kontrast duyarlılığının akromatik kontrast duyarlılığından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun aksine, beyaz üzerinde siyah bir hedef kullanılarak yüksek kontrastlı görme keskinliğinin ölçüldüğü CSF eğrisinin en uç tarafında gösterildiği gibi, yüksek uzaysal frekanslardaki duyarlılık akromatik kontrastta çok daha fazladır. Mavi-sarı ızgaralara (grating) göre kırmızı-yeşil ızgaralardaki daha yüksek kontrast duyarlılığı gibi, renkler arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, görme performansının daha ayrıntılı açıklanabilmesi için akromatik CSF'lerle birlikte kullanılabilir. Filtreler kullanılarak kromatik kontrastın arttırılması da dahil olmak üzere, kontrastın artırılması, bir sahnedeki nesnelerin kenarlarının daha iyi algılanmasını sağlayarak genel uzaysal görmenin iyileştirilmesine yardımcı olur.23,24 Örnek sahnemizde mavi gökyüzü ile yeşil ağaçların arasında olduğu gibi, kromatik kontrastın iyileştirilmesinin detayların ayırt edilmesinde nasıl yardımcı olduğu anlaşılabilir (Şekil 4).

 

Şekil 4: Heterokromik kontrastı gösteren bir sahne
Şekil 4: Heterokromik kontrastı gösteren bir sahne

 • Fotostres iyileşme süresi

Kamaşmayla ilişkili olarak fotostres, yüksek oranda fizyolojik kamaşmanın sonraki etkisidir. Parlak bir ışığa maruz kaldıktan sonra, görsel sistemin yeniden adaptif duruma gelebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Fotostresten iyileşene kadar geçen süre görme fonksiyonunun klinik bir değerlendirmesi olarak kullanılmaktadır. Farklı patolojilerin ayırt edilmesini sağlayabilir: makülopatisi olan hastalarda optik sinir hastalığı olanlara göre iyileşme süreleri daha uzun bulunmuştur.25 Ani görme kaybı birey için yıkıcı olabilir. Araba kullanırken farların neden olduğu fizyolojik kamaşmadan sonra görmenin düzelmesine kadar geçen süre, günlük yaşamdan bir örnek olarak verilebilir. Spektral filtreleme fotostres iyileşme sürecini hızlandırabilir,26,27 ve bu gerçek dünya örneği göz önüne alındığında, sürücünün yeniden net görebilmesinin hızlandırılmasını sağlamak, potansiyel olarak bir güvenlik avantajı olacaktır.

 • Işığın filtrelenmesine bağlı olarak görme aralığı

Dış mekanda görüntülenen birçok nesnenin çok miktarda orta ve uzun dalga boyu ışık içerdiği iddia edilmektedir.28 Bunlar, atmosferin tipik mavi gökyüzüne saçtığı kısa dalga boyunun baskın olduğu arka planlarda görülmektedir. Bu mavilik, hem ne kadar iyi hem de ne kadar uzağı gördüğümüzü etkileyip, görünürlüğü azaltır. Spektral filtreler, bu puslulukla (haze) ilişkili saçılmış mavi ışığı tercihen bloke ederek görsel aralığı arttırabilir. Görme aralığının artırılması, bir sahnedeki detayların daha uzak mesafeden çözümlenmesini sağlayabilir. Bu durum, teorik olarak, golf oynayanların çim alanda uzak mesafeleri ayırt edebilmelerinden, uçak pilotlarının görme performanslarının artırılmasına varana dek hastaların görsel ayırt edebilme özelliklerinin artırılmasına katkı sağlayabilir.

 

Tablo 1: Işığın filtrelenmesinden etkilenen görme performansının temel ölçütleri

Ölçüt Gerçek yaşam örneği
Kamaşma (iki tip) Parlak ışığa maruz kalındığında yaşanan rahatsızlık veya aşırı ışığın neden olduğu göz içi saçılmaya bağlı geçici görme bozukluğu ve parlak bir günde yol işaretlerini okurken kontrastın azalması
Göz kısma yanıtı Parlak güneş ışığı gibi rahatsız edici düzeydeki bir ışığa karşı hoşnutsuzluk tepkisi
Işık dağılması/halolar Araba farları gibi parlak ışık noktalarının etrafında görülen ışık dağılımı
Kromatik kontrast Gerçek görsel sahnelerde kromatik sınırlar bulunmaktadır. Bir sınırın diğerlerinden daha fazla filtrelenmesi, kromatik kenarları iyileştirebilir.
Fotostres iyileşme süresi Parlak bir ışıkla göz kamaştıktan sonra iyileşene kadar geçen süre
Görme aralığı Bir dış mekanda saçılma ve pusluluk (haze) nedeniyle görme aralığında azalma

 

 

Fotokromik gözlük camlarının görme performansı üzerindeki etkisi

Fotokromik gözlük camlarının yaygın kullanımının ardındaki prensipler açıktır: gözün günlük olarak maruz kaldığı çeşitli ışık seviyeleri için adaptif filtreleme sağlamak. Ancak bu camların görme fonksiyonu üzerindeki etkisi az anlaşılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, gerçek yaşam koşullarını en iyi şekilde yansıtmak üzere dikkatle seçilmiş görme fonksiyon ölçümleriyle bu alan incelenmiştir.29 Fizyolojik kamaşma, konforsuzluk yaratan kamaşma, kromatik kontrast ve fotostres iyileşme süresi, yaşları 19 – 73 arasında değişen (ortalama = 45.61 ± 13.24 yıl) 75 sağlıklı erişkinde değerlendirilmiştir. Kararlı durum geçirgenlikleri %63 (Gri 1), %71 (Gri 2) ve %71 (Kahverengi) olan üç kısmen aktifleştirilmiş fotokromik lens kullanılmış ve geçirgenliği %92 olan şeffaf bir lensle (polikarbonat) karşılaştırılmıştır. Dört görme fonksiyonunu ölçmek için kullanılan uyaranlar, fotostres iyileşmesi ve fizyolojik kamaşmayı değerlendirmek için kullanılan parlak güneş ışığı benzeri xenon ışığı spektrumlarında olduğu gibi, dış ortamdaki kaynaklarla çok yakından eşleşiyordu.

Sonuçlar, ölçülen tüm görme fonksiyonlarının, şeffaf cama karşı test edilen tüm aktif fotokromik gözlük camlarında önemli ölçüde iyileştiğini göstermiştir (Tablo 2). Fotokromik camlar tarafından sağlanan filtrelemenin, bir deneğin hem yoğun geniş bant hem de kısa dalga aydınlatma koşullarıyla başa çıkma ve yoğun bir fotostres ile karşılaştıktan sonra normale dönme kabiliyetini önemli ölçüde arttırdığı sonucuna varılmıştır.29 Maruz kalınan ışığın yoğunluğu azaltılarak retinal fotopigmentlerin renginin açılması azaltılmış ve bunun sonucunda adaptif durumda daha küçük değişiklikler ve daha hızlı iyileşme sağlanmıştır. En önemlisi, bu bulgular gerçek dünya koşulları ile örneklenebilir. Örneğin, 97 km/saat (60 mph) hızında araç sürülürken, fotostres iyileşmesindeki yaklaşık beş saniyelik bir azalma, şeffaf gözlük camı yerine aktive fotokromik cam kullanıldığında hedefin 145 metre (476 feet) daha erken görülebileceği anlamına gelmektedir (hedefin görülebileceği mesafeyi arttıracaktır).

 

Tablo 2: Fotokromik gözlük camlarının görme performansı üzerindeki etkisinin özeti

Ölçüt Sonuçlar Şeffaf cama göre iyileşme
Rahatsızlık yaratan kamaşma Hem gözler kısıldığında hem de subjektif yanıtlarla ölçümlendiği üzere, aktive edilmiş fotokromik Gri 1 camlarla şeffaf cama göre anlamlı oranda iyileşme (p<0.05). Yaklaşık %20 iyileşme*
Fizyolojik kamaşma Aktive edilmiş fotokromik camlarla şeffaf cama göre anlamlı oranda iyileşme (p<0.05). Yaklaşık %13-20 iyileşme
Fotostres iyileşme süresi Hem gözler kısıldığında hem de subjektif yanıtlarla ölçümlendiği üzere, aktive edilmiş fotokromik Gri 1 camlarla şeffaf cama göre iyileşme süresinde anlamlı azalma (p<0.05). Iyileşme zamanında yaklaşık %33 hızlanma
Kromatik kontrast Aktive edilmiş fotokromik Gri 1 camlarla şeffaf cama göre anlamlı oranda iyileşme. Gri 1 fotokromik camla görüntülendiğinde kromatik kontrastta iyileşme gösterilmiştir. Yaklaşık %13-20 iyileşme

* Psikolojik bir değişken olarak bu yanıt, doğrusal değildir

 

Ek çalışmalarda, mavi ışık filtresi içeren göz içi lenslerinin (IOL) görme performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Görünür mavi ışık filtresi olmayan IOL'lerle karşılaştırıldığında, mavi ışık filtreleme teknolojisine sahip IOL'lerle, fizyolojik kamaşma anlamlı oranda azalmış ve sürüş simülatöründe güvenli sürüş ölçütleri iyileşmiştir.30 Çalışmada, örneğin gündüz saatlerinde araç sürerken kamaşma olduğunda, spektral filtrelemeyle fonksiyonel performansın iyileştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.30 Bir başka in-vivo çalışmada, mavi filtreli ve filtresiz IOL'lerin kontralateral bir karşılaştırması yapılmış, mavi filtreleme yapan IOL takılan gözlerde fizyolojik kamaşma, heterokromik kontrast eşiği ve fotostres iyileşmesinde anlamlı iyileşmeler görülmüştür.27

Filtrelerin kullanımı görme keskinliğini arttırmasa da, evrimsel avantaj sağladıklarını ortaya koyan doğada birçok spektral filtre örnekleri bulunmaktadır.31 İnsanlarda, sarı temelli makular pigmentler, lutein ve zeaksantin üzerinde bir çok çalışma yapılmıştır. Foveal konilerin kısa dalga ışığıyla taranmasının fizyolojik kamaşma, kromatik kontrast ve fotostres iyileşmesinde düzelme sağladığı gösterilmiştir.32 Bu sonuçlar, sarı filtre kullanımının diğer birçok türde görüldüğü gibi görme performansının birçok unsurunu iyileştirdiğini doğrulamaktadır.

 

Kontakt lenslerin gelişiminde bir sonraki aşama

Nisan 2018’de, ABD Gıda Ve Sağlık Dairesi (FDA), parlak ışığa maruz kaldığında lensi otomatik olarak koyulaştıran bir katkı maddesini içeren ilk kontakt lensin kullanılmasına onay verdi. Transitions Optical ile stratejik bir ortaklık yapılarak, on yılı aşkın bir ürün geliştirme süreci sonrasında, kullanıcılara görme düzeltimiyle birlikte göze giren ışık miktarını sürekli olarak dengelenmesini sağlayan dinamik bir fotokromik filtre içeren ve türünün ilk örneği olacak33 ACUVUE® OASYS with Transitions® Light Intelligent Technology™ kontakt lensleri geliştirilmiştir.34 2019'daki ticari lansmanı sonrasında, önümüzdeki birkaç ay içinde, bu yeni adaptif ışık filtreleme teknolojisi uygulaması hakkında daha fazla bilgi, klinik çalışma sonuçları ve hasta reaksiyonlarının görülmesi bekleniyor.

 

Sonuç

Toplam görme deneyimi bir çok faktör tarafından etkilenmektedir. Görme keskinliği sadece küçük bir içgörü sağlamaktadır, aslında, görsel görevlerimizin dinamik doğası, optik sistemler, geniş bir çeşitliliğe sahip aydınlatma düzeyleri ve görsel algı, hepsi bir araya gelerek tam görme deneyimini oluşturmaktadır. Gündelik yaşantımızla ilişkili görme performansının kilit unsurlarını ölçmek mümkündür. Bu, düzeltici optik cihazların performansının nicelendirilmesini ve karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Fotokromik gözlük camları, görme performansının dört temel ölçüsünde görsel deneyimi geliştirmektedir. 2019 yılında, klinik performansının belirlenmesi devam edecek olan türünün ilk örneği fotokromik kontakt lenslerin gelişini göreceğiz.

Dr Billy R. Hammond PhD, Georgia Üniversitesi’nde Beyin ve Davranış Bilimleri Programında Profesör ve Görsel Bilimler Laboratuvarı Baş Araştırmacısıdır; Lisa M. Renzi-Hammond PhD aynı kurumda Psikoloji Departmanında doçenttir. John Buch OD, MS, FAAO Kıdemli Baş Araştırmacı Optometristtir. Derek Nankivil, BSAE, MSBME, PhD Johnson & Johnson Vision Care, Inc’de Görme Ürünleri Kadrolu Mühendisidir.

Dr. Billy R. Hammond Johnson & Johnson Vision Care, Inc’de ücretli danışmandır.

 

Bilgilendirme

Bu yayın, Contact Lens Spectrum’un Aralık 2018 sayısında yayınlanan ve PentaVision LLC'nin izniyle kullanılan “Toplam Görsel Deneyimi Ölçme” makalesinden alıntılanmıştır.

 

Referanslar:

1. Cheng X, Maggio T, Johnson B, Coles-Brennan C. Life demands more than 20/20. Contact Lens Spectrum 2017;32:33-35, 44.
2. Jubin P, Buch J, Nankivil D. The three dimensions of vision satisfaction. Contact Lens Spectrum April 2018;33:38-42, 51.
3. Buch J, Hofmann G, Ruston D. Getting into your comfort zone. Contact Lens Spectrum July 2018;33:34-38, 40, 41.
4. Pelli DG, Bex P. Measuring contrast sensitivity. Vision research 2013;90:10-14.
5. Owsley C. Contrast sensitivity. Ophthalmology clinics of North America 2003;16:171-177.
6. Arden GB, Jacobson JJ. A simple grating test for contrast sensitivity: preliminary results indicate value in screening for glaucoma. Investigative ophthalmology & visual science 1978;17:23-32.
7. Jindra LF, Zemon V. Contrast sensitivity testing: a more complete assessment of vision. Journal of cataract and refractive surgery 1989;15:141-148.
8. Shandiz JH, Nourian A, Hossaini MB, et al. Contrast Sensitivity versus Visual Evoked Potentials in Multiple Sclerosis. Journal of ophthalmic & vision research 2010;5:175-181.
9. Lesmes LA, Lu ZL, Baek J, Albright TD. Bayesian adaptive estimation of the contrast sensitivity function: the quick CSF method. Journal of vision 2010;10:17 11-21.
10. Hou F, Lesmes LA, Kim W, et al. Evaluating the performance of the quick CSF method in detecting contrast sensitivity function changes. Journal of vision 2016;16:18.
11. Owsley C, Sekuler R, Siemsen D. Contrast sensitivity throughout adulthood. Vision research 1983;23:689-699.
12. Kalia A, Lesmes LA, Dorr M, et al. Development of pattern vision following early and extended blindness. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2014;111:2035-2039.
13. Cheng X, Moody K, J X. Visual performance of silicone hydrogel daily disposable contact lenses., BCLA. Liverpool, UK; 2017.
14. Craig JP, Willcox MD, Argueso P, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Report of the Contact Lens Interactions With the Tear Film Subcommittee. Investigative ophthalmology & visual science 2013;54:TFOS123-156.
15. Puell MC, Perez-Carrasco MJ, Palomo-Alvarez C, Antona B, Barrio A. Relationship between halo size and forward light scatter. The British journal of ophthalmology 2014;98:1389-1392.
16. Van Den Berg TJ, Van Rijn LJ, Michael R, et al. Straylight effects with aging and lens extraction. American journal of ophthalmology 2007;144:358-363.
17. Harrison JM, Applegate RA, Yates JT, Ballentine C. Contrast sensitivity and disability glare in the middle years. Journal of the Optical Society of America A, Optics, image science, and vision 1993;10:1849-1855.
18. Regan D, Giaschi DE, Fresco BB. Measurement of glare sensitivity in cataract patients using low-contrast letter charts. Ophthalmic & physiological optics 1993;13:115-123.
19. Gowrisankaran S, Sheedy JE, Hayes JR. Eyelid squint response to asthenopia-inducing conditions. Optometry and vision science 2007;84:611-619.
20. Sheedy JE, Truong SD, Hayes JR. What are the visual benefits of eyelid squinting? Optometry and vision science 2003;80:740-744.
21. Ortiz C, Castro JJ, Alarcon A, Soler M, Anera RG. Quantifying age-related differences in visual-discrimination capacity: drivers with and without visual impairment. Applied ergonomics 2013;44:523-531.
22. Witzel C, Gegenfurtner K. Chromatic Contrast Sensitivity. In: Luo R (ed), Encyclopedia of Color Science and Technology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2014:1-7.
23. Luria SM. Vision with chromatic filters. American journal of optometry and archives of American Academy of Optometry 1972;49:818-829.
24. Wolffsohn JS, Cochrane AL, Khoo H, Yoshimitsu Y, Wu S. Contrast is enhanced by yellow lenses because of selective reduction of short-wavelength light. Optometry and vision science 2000;77:73-81.
25. Glaser JS, Savino PJ, Sumers KD, McDonald SA, Knighton RW. The photostress recovery test in the clinical assessment of visual function. American journal of ophthalmology 1977;83:255-260.
26. Hammond BR, Bernstein B, Dong J. The Effect of the AcrySof natural lens on glare disability and photostress. American journal of ophthalmology 2009;148:272-276 e272.
27. Hammond BR, Jr., Renzi LM, Sachak S, Brint SF. Contralateral comparison of blue-filtering and non-blue-filtering intraocular lenses: glare disability, heterochromatic contrast, and photostress recovery. Clinical ophthalmology (Auckland, NZ) 2010;4:1465-1473.
28. Wooten BR, Hammond BR. Macular pigment: influences on visual acuity and visibility. Prog Retin Eye Res 2002;21:225-240.
29. Renzi-Hammond LM, Hammond BR, Jr. The effects of photochromic lenses on visual performance. Clinical & experimental optometry 2016;99:568-574.
30. Gray R, Perkins SA, Suryakumar R, Neuman B, Maxwell WA. Reduced effect of glare disability on driving performance in patients with blue light-filtering intraocular lenses. Journal of cataract and refractive surgery 2011;37:38-44.
31. Hammond BR, Jr. The visual effects of intraocular colored filters. Scientifica 2012;2012:424965.
32. Hammond BR, Jr., Fletcher LM, Elliott JG. Glare disability, photostress recovery, and chromatic contrast: relation to macular pigment and serum lutein and zeaxanthin. Investigative ophthalmology & visual science 2013;54:476-481.
33. FDA Press release: FDA clears first contact lens with light-adaptive technology, https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm604263.htm, April 10th 2018
34. JJV Arşiv verisi, 2018. ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™'nin tanımı

Tüm ACUVUE® Markalı Kontakt Lenslerde zararlı UV radyasyonunun korneya ve gözün içine geçişine karşı korunmaya yardımcı olmak üzere Sınıf 1 veya Sınıf 2 UV blokajı bulunmaktadır. UV emici kontakt lensler, gözü ve çevresindeki alanları tam olarak kapatamadıkları için güneş gözlüğü gibi UV emici gözlükleri yerini ALAMAZ.

ACUVUE® OAYSYS with Transitions® Light Intelligent Technology™ Lensleri güneş gözlüklerinin yerini alamaz.

ACUVUE® OASYS Johnson & Johnson Medical Ltd. Tescilli markasıdır
Transitions® ve Light Intelligent Technology™ Transitions Optical, Inc. tescilli markalarıdır

© Johnson & Johnson Medical Ltd. 2019
Game #315503